HOME

GISSKID is een proces waarin kinderen leren te werken aan duurzame oplossingen voor complexe zaken zoals leren omgaan met diversiteit of het leren oplossen van problemen of conflicten. Dit leidt binnen de groep tot minder oppositioneel gedrag en meer tolerantie voor de ander. GISSKID bereikt dit doel door leerkrachten groepswerk vaardigheden en technieken aan te leren en op te leiden tot begeleiders van het leerproces via een proces dat “modelling” genoemd wordt.

GISSKID staat voor:

GISSKID is ontstaan vanuit mijn visie op de maatschappij, mijn visie op de taak van het onderwijs in onze samenleving en het gegeven dat kinderen geconfronteerd worden met tegenstrijdige informatie als het gaat om “op te komen voor zichzelf”.

In deze tijd staat het onderwijs in het teken van opbrengst gericht werken. Een creatieve uitdaging als het gaat om welke opbrengsten we belangrijk vinden en hoe we deze opbrengsten denken te kunnen bereiken.  Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school in een groep. Hoewel de leerkracht geen deel uit maakt van de groep is hij of zij wel degene die het dichtst aan de rand mag staan en derhalve heeft hij of zij een belangrijke rol in het aansturen van de interactie binnen de groep.

In de optiek van GISSKID is de leerkracht dè persoon als het gaat om het begeleiden van jonge kinderen op weg naar een eigen, zinvolle plaats in onze samenleving. Uiteraard in samenwerking met ouders en andere betrokkenen.  GISSKID wil het bewustzijn, het leren nemen van weloverwogen beslissingen en keuzes, het opkomen voor jezelf met respect voor de ander, ontwikkelen en versterken voor nu èn voor de toekomst.

Vanuit mijn jarenlange ervaring in het onderwijs weet ik dat de maatschappelijke druk op leeropbrengsten en de tegenstrijdige en soms gebrekkige informatie als het gaat om de taak van het onderwijs, kunnen leiden tot onbegrip en onvrede tussen school en ouders. Wie is verantwoordelijk voor het aanleren van sociale vaardigheden, de ouders, de school of de samenleving zelf ?

Onderwijs heeft drie belangrijke functies:

  • het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen,
  • het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden
  • en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving.

De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving, staan vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen” (Min. OCW., kerndoelen primair onderwijs, 2006:1).

Dat leren actief deel te nemen aan de samenleving nog niet zo eenvoudig is, wordt bevestigd door de enorme groei in het aanbod van methodes en interventie programma’s in antwoord op b.v. pest problematiek, als ook in de berichtgeving in de media. Uit de eerste evaluatie studies van de meest gangbare anti pest en interventie programma’s blijkt echter dat de effecten van deze programma’s op zijn zachts gezegd nogal “bescheiden” zijn en vaak slechts tijdelijk van aard (Baar et al., 2007).

GISSKID ziet kansen om binnen het onderwijs met grotere opbrengsten in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen te komen en daarmee de tevredenheid van zowel de ouders, school als ook de samenleving te vergroten. Leerkrachten krijgen vaardigheden en technieken aangereikt waardoor ze in staat gesteld worden kinderen te begeleiden bij het maken van afwegingen en keuzes in probleem- of conflict situaties. Aandacht en respect voor de gevoelens van de kinderen en een betekenisvolle context vormen hierbij het uitgangspunt.

GISSKID is een product van Hilda Baar-Kooij, onderwijskundige en groepswerker.